Research by J
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ การตลาด
สมัครสมาชิกเมื่อ
10 เม.ย. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

✔️ รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน ✔️ รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript) ✔️ วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง พร้อมรายงานผลนำเสนอ โดยโปรแกรมสถิติ SPSS ✔️ คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง ✔️ คำนวณความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ✔️ ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัย แบบบันทึกข้อมูลวิจัย ✔️ คีย์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล ✔️ การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย


ทักษะ
ค่าบริการ
1,000 - 10,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
65
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์
ปฤษฎี ก.
การเขียนในนามคนอื่น, รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
0
69
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.