กลับไปหน้าที่แล้ว

🖥 บริการของเรา🖥

 

✔️รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน

 

✔️ รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)

 

✔️ วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง พร้อมรายงานผลนำเสนอ โดยโปรแกรมสถิติ SPSS

 

✔️ คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง

 

✔️ คำนวณความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 

✔️ ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัย แบบบันทึกข้อมูลวิจัย

 

✔️ คีย์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล

 

✔️ การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย

 

🖥 Our service 🖥

 

✔️ Consult in study design / Research methodology / Statistical analysis plan (SAP) / Research proposal / Research ethics application form

✔️ Manuscript writing

✔️ Data analysis with report

✔️ Sample size calculation

✔️ Validity and reliability of measurement

✔️ Questionnaires and Case record form (CRF) design

✔️ Data entry and Template for entry design

✔️ Data preparation and Data management

 

 

ความคิดเห็น


รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ การตลาด ปรึกษางานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล,เขียนบทความเชิงวิชาการ,สอนพิเศษการคำนวณ
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ก.ย. 2021

1
314

ผลงานอื่นๆของ ปฤษฎี ก.ดูทั้งหมด

เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์
ปฤษฎี ก.
การเขียนในนามคนอื่น, รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูล
0
70
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.