เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ FreelanceBay.com

เว็บไซต์ของ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด นี้ ("บริษัท") และเว็บไซต์อื่นๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้: http://www.freelancebay.com (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") และการให้บริการผ่านเว็บไซต์นี้นั้นจะมีไว้สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาการจ้างงาน ("ผู้หางาน") ผู้ใช้ที่กำลังมองหาพนักงาน ("นายจ้าง") หรือผู้ใช้อื่นๆ เช่น ผู้โฆษณา การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์จะอยู่ในบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (ซึ่งได้กำหนดไว้ด้านล่างต่อไปนี้) โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หรือ ไม่ยอมรับทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด และ เงื่อนไขการให้บริการ เมื่อท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ / หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทอาจมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ได้ทุกเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราแนะนำให้ท่านพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการอยู่เสมอ การเข้าใช้เว็บไซต์และการได้รับบริการของท่านจากทางบริษัทจะสิ้นสุดเมื่อท่านมีการบอกกล่าวมายังบริษัท กรณีที่ท่านไม่เห็นชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ มิฉะนั้น หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและท่านจะอยู่ภายใต้ข้อผูกพันในการเปลี่ยนแปลงนั้น

คำว่า "ท่าน" "ผู้ใช้" และ "บรรดาผู้ใช้" ในที่นี้หมายถึงบุคคลทั้งหมดและ / หรือนิติบุคคลที่เข้าถึงและ / หรือการใช้เว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามด้วยเหตุผลใดหรือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

โปรดอ้างอิงถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของบริษัท

1. การยอมรับในการใช้เว็บไซต์

 • ใช้เฉพาะ - ผู้หางาน

ผู้หางานตกลงว่าตนจะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสวงหาการจ้างงานเท่านั้น

ผู้หางานตกลงที่จะเก็บชื่อและรหัสผ่านของตนในการเข้าสู่ระบบด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นใดทราบ ผู้หางานเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ ระบบดังกล่าว ผู้หางานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลใดๆ ในกรณีที่ผู้หางานให้ความยินยอมต่อบุคคลใดๆ ในการใช้ชื่อและรหัสผ่านของตนในการเข้าสู่ระบบ ผู้หางานจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทสำหรับการใช้ชื่อและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบโดยบุคคลดังกล่าวทุกประการ นอกจากนี้ ผู้หางานยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์โดยใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของผู้หางาน จะถือว่าเป็นการกระทำของผู้หางานเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ของการใช้ชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ในเรื่องนี้ "ชื่อเข้าสู่ระบบ" และ "รหัสผ่าน" หมายถึง รหัสส่วนตัวหรือตัวเลขที่ระบุไว้สำหรับการเข้าถึงของบริการเฉพาะบางอย่างในเว็บไซต์ ผู้หางานจะแจ้งให้บริษัทรับทราบโดยทันทีหากมีการใช้ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้หางานยืนยันและยอมรับว่าตนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้นายจ้างและ / หรือ บริษัท ด้วยความสมัครใจของตน เมื่อตนสมัครงานในตำแหน่งงานว่างที่มีการประกาศในหรือผ่านเว็บไซต์และ / หรือเมื่อผู้หางานใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอัพโหลดหรือลงประกาศประวัติส่วนตัวของตนบนเว็บไซต์ โดยการส่งอัพโหลดหรือประกาศประวัติส่วนตัวของตนบนเว็บไซต์ ผู้หางานอนุญาตให้บริษัทเก็บประวัติส่วนตัวของตนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัท ("ฐานข้อมูล") ผู้หางานอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลของตนให้แก่นายจ้างโดยตรงซึ่ง เป็นผู้ที่ลงโฆษณาบนหรือผ่านเว็บไซต์ หรือผู้หางานอาจส่งประวัติส่วนตัวของตนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลไป ยังบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ในการตอบรับโฆษณารับสมัครงานใดๆ ในกรณีดังกล่าวประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลของผู้หางานจะยังคง อยู่บนเว็บไซต์และเก็บไว้ในฐานข้อมูลด้วยความเสี่ยงของตน จนกว่าตนเองเลือกที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกไป ผู้หางานรับทราบและยอมรับว่านายจ้างอาจมีการเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนตัวและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่ได้สมัครรับบริการของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาและการประเมิ นความเหมาะสมของผู้หางานเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ไม่อนุมัติหรือแก้ไขประวัติใดๆ ของผู้หางานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลตามที่เห็นว่าเหมาะสมและลบ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ บริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าข่าวสารดังกล่าวหรือข้อมูลมีแนวโน้มว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า / ชื่อการค้า / ความลับทางการค้าหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ตามวัตถุประสงค์ (รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง) ของข้อมูลหรือข้อมูลที่ใช้

ผู้หางานรับทราบและเห็นชอบในการปฏิบัติของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินของนายจ้างสำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าถึงเว็บไซต์ ฐานข้อมูลและ / หรือประวัติส่วนตัวของผู้หางาน รวมทั้งรายละเอียด และข่าวสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการสรรหา และการประเมินความเหมาะสมของผู้หางานเท่านั้นและอยู่ในบังคับของ เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผู้หางานยังตระหนักว่าตนไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่บริษัทได้รับ

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแก่นาย จ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้หางาน ผู้หางานรับทราบและตกลงว่า บริษัท จะให้ข้อมูลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้หางานในการให้ประวัติส่วนตัว (โดยไม่มีข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลและชื่อนายจ้างปัจจุบันของผู้หางาน) ให้แก่นายจ้างผ่านการค้นหาของบริษัท หรือวิธีการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการสรรหาและประเมินความเหมาะสมของผู้หา งานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานใดๆ ที่ว่าง ผู้หางานยอมรับว่า บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (โดยไม่มีชื่อที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ของตนที่สามารถระบุตัวบุคคลได้) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งอาจจะนำไปสู่ผู้ที่อาจจะเป็นนายจ้างหรือนาย จ้าง ตัวแทนที่เกี่ยวข้องของนายจ้างหรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของนายจ้างเหล่านั้น

ถึงแม้ว่า บริษัทจะใช้ความพยายามเพื่อจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลเพียงเพื่อการเข้าถึง ของนายจ้างและบุคลากรของบริษัท ก็ไม่ได้รับประกันว่าบุคคลอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับความยินยอมของบริษัทในการได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูล ผู้หางานอาจปิดการค้นหาหรือการดูประวัติส่วนตัวของตน เพื่อมิให้นายจ้างเข้าดูหรือค้นหาได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตามผู้หางานยอมรับว่านายจ้างและบุคคลอื่นๆ ที่ได้เข้าถึงฐานข้อมูลอาจจะมีสำเนาประวัติของผู้หางาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเก็บรักษา การใช้งานหรือความเป็นส่วนตัวของการสมัครงานในกรณีเหล่านี้ หรือสำหรับการใช้งานหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวในขณะที่ประวัติ ส่วนตัวอยู่ในฐานข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในทางใดทางหนึ่งกรณีที่นายจ้างหรือผู้ใช้อื่นๆ มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่อื่นๆ ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน ข่าวสาร หรือข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือสำหรับการใช้ในการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพ ผู้หางานยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ให้แก่นายจ้างหรือผู้ใช้งานอื่นๆ หรือการส่งผ่านทางเว็บไซต์ล้วนเป็นความเสี่ยงของตน

 • ใช้เฉพาะ - นายจ้าง

นายจ้างตกลงว่าจะต้องใช้เว็บไซต์เฉพาะในวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและเพื่อการแสวงหาพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น การใช้งานของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในเวลาใดๆ ก็ได้ ตามข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทไม่ใช้สิทธิในการยกเลิก โดยจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

หลังจากการชำระค่าบริการให้แก่บริษัท หรือการยอมรับข้อเสนอใดๆ ตามโปรโมชั่นทดลองการใช้งานฟรี นายจ้างจะได้รับสิทธิการใช้งานเว็บไซต์ในการโฆษณาตำแหน่งงานว่างและ / หรือสร้างหน้าเว็บของตนเองบนเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง โดยมีข้อกำหนดและข้อยกเว้นสำหรับข้อเสนอโปรโมชั่นทดลองใช้ฟรี ซึ่งอยู่ในบังคับของเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทกำหนดไว้ ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้หางานหรือข้อมูล นายจ้างจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล แต่จะต้องเป็นการเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาและการประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากผู้หางานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า นายจ้างรับทราบและตกลงว่าจะต้องไม่พิจารณาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้หางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการประเมินความเหมาะสมของผู้หางานนั้น

นายจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในการโฆษณาและ / หรือหน้าเว็บที่มีการประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขใดๆ ในหน้าโฆษณาหรือเว็บไซต์ตามที่เห็นเหมาะสม บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการใดๆ ที่มีต่อนายจ้างใด และลบโฆษณาใดๆ และ / หรือหน้าเว็บที่ประกาศบนเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ หรือขอความช่วยเหลือให้นายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาของโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ / หรือหน้าเว็บเป็นการละเมิดใดๆ ตามข้อกำหนดของบทบัญญัตินี้ บริษัทอาจตัดสินใจที่จะลบโฆษณาหรือหน้าเว็บด้วยเหตุผลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดบทบัญญัติใดในที่นี้ บริษัทอาจทำการหักค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่หน้าโฆษณาหรือหน้าเว็บได้ประกาศบน เว็บไซต์ โดยคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่นายจ้างที่เกี่ยวข้อง

ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น อาจมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นครั้งคราวเพื่อโปรโมทแบรนด์ของผู้ประกอบการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณาบน กูเกิ้ล, ยาฮู, บิง, ไป่ตู้, เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ผ่านตัวแทนรับลงโฆษณา (ad network), ระบบโฆษณาแบบ DSP, เรียลไทม์บิดดิ้ง, การโฆษณาแบบเจาะกลุ่มลูกค้าและ กลยุทธ์การซื้อโฆษณาใดๆ และผู้หางานรับทราบว่ากิจกรรมโปรโมทดังกล่าวอาจเกิดขึ้นนอกเว็บไซต์ของ ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น หรือบริษัทสาขา / บริษัทในเครือของ ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น

บริษัทยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือกำหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใหม่ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่นายจ้างรายใดไม่จ่ายค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการบริการหน้าเว็บให้แก่นายจ้างและ / หรือการโฆษณาและ / หรือสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่เกิดความเสียหายแก่สิทธิอื่นๆ และการแก้ไขเยียวยาที่มีต่อบริษัท

 • ข้อห้ามในการใช้งาน – ผู้ใช้

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ต่อไปนี้ซึ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง:

 • ผู้หางานจะต้องไม่ประกาศข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ ที่มิได้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ด้วยวันที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ผู้หางานจะต้องไม่ตอบสนองต่อโอกาสการจ้างงานใดๆ ที่นอกเหนือจากการสมัครงานที่มีการโฆษณา และนายจ้างจะต้องไม่ตอบสนองใดๆ ต่อผู้หางานอื่นๆ ในกรณีที่นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของผู้หางาน การสื่อสารใดๆ หรือการใช้เว็บไซต์ใดๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงการชักชวนให้บริจาคหรือทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง, แชร์ลูกโซ่, ประกันชีวิต, งานคีย์ข้อมูล - ทำงานผ่านเน็ต เป็นต้น ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด หากผู้ใช้มีการใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมนำประกาศขึ้นบนหน้าเว็บไซต์
 • ผู้ใช้ทุกคนจะต้องไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำสำเนาซ้ำ ส่งหรือคัดลอก จำหน่าย เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ ยกเว้นนายจ้างอาจจะใช้ฐานข้อมูลและ / หรือประวัติส่วนตัวของผู้หางานและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นโดยเป็นไปตามข้อ 1.ข. การสื่อสารทั้งหมดที่ไม่มีการร้องขอโดยผู้ใช้เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด
 • ผู้ใช้ทุกคนจะต้องไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูลที่มีการประกาศโดยบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดๆ
 • ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือความพยายามใดๆ ในการกระทำที่ละเมิดต่อการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้เจตนาเพื่อการโอน / เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ความพยายามที่จะตรวจสอบ วิเคราะห์ หรือการทดสอบจุดด้อยของระบบหรือเครือข่าย หรือความพยายามที่จะทำลายมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการตรวจสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ใช้ โฮสต์หรือเครือข่าย หรือส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งอีเมลที่ประกอบด้วยโปรโมชั่นและ / หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การละเมิดระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดการรับผิดในคดีแพ่ง และ / หรือทางอาญา
 • ผู้ใช้ทุกคนจะต้องไม่อัพโหลด ประกาศ เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งเวียน หรือเก็บข้อมูลใดๆ ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ (1) เป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ (2) เป็นการละเมิดในลักษณะใดๆ ต่อลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (3) เป็นอันตราย หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร การเลือกปฏิบัติ รุกราน ข่มขู่ ไม่ถูกต้อง น่าเกลียด เหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่น เป็นเท็จ ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ (4) ในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง ศาสนา ความปลอดภัยของประเทศ หรือความมั่นคงของบริษัท หรือ (5) มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน แฟ้มที่เสียหาย หรือข้อมูลอื่นๆ หรือโปรแกรมที่อาจเป็นอุปสรรค ก่อความเสียหายหรือ จำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม
 • ห้ามผู้ใช้งานทุกคน รวมถึงตัวแทน ผู้แทน และผู้มีอำนาจในการใช้เว็บไซต์ละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เฉพาะการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมหรือต่อต้านความมั่นคงหรือชื่อเสียงของบริษัท
 • ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกหน้าเว็บไซต์ การทำเหมืองข้อมูลหรือการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล การใช้โรบอท หรือการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายกัน และการใช้เครื่องมือดึงข้อมูล (extraction tools) เพื่อการติดตั้ง เก็บรักษา พัฒนา หรือทำสำเนาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น ลงบนเว็บไซต์ของผู้ใช้เอง หรือเผยแพร่ในที่อื่นใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น ก่อน
 • สมาชิกเว็บไซต์ที่สมัครเปิดบัญชีใช้งาน หรือใช้บริการเว็บไซต์จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น และต้องไม่เข้าข่ายผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หากทางเว็บไซต์พบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีของท่านทันที

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง ข้อมูล ข้อความ กราฟิก ภาพ รูปแบบ การออกแบบ รูปภาพ โลโก้ เนื้อหาของฝ่ายบรรณาธิการ HTML และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาที่ให้บริการเป็นการใช้สำหรับส่วนบุคคลมิได้เป็นการใช้เชิงพาณิชย์ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในย่อหน้านี้ ผู้ใช้จะต้องไม่และจะไม่จัดหา ให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้คัดลอก ทำซ้ำ โยกย้าย เผยแพร่ แจกจ่าย ออกอากาศ ส่งเวียนจัดเก็บ (ในสื่อใดๆ ) แสดง แก้ไข ขาย หรือโอน หรือมีส่วนร่วมในการขายหรือโอนหรือเสนอขาย สร้างงานที่มีความต่อเนื่องหรือในทางใดๆ เพื่อการตักตวงประโยชน์ใดๆ ของเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาเพียงสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และ / หรือการใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จะไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิใดๆ หรือผลประโยชน์ในการใดๆ ของเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือคัดลอก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดของการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงการใช้งานใดๆ ของเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ การอ้างว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกใดๆ (รวมนายจ้าง) ในการใช้เนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหามิได้ทำให้ผู้ใช้รอดพ้นจากความผิดทางใดทางหนึ่งพ้นจากข้อจำกัด / ข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

3. ความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์และเนื้อ หาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ แต่ไม่มีข้อผูกพันต้องทำเช่นนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ประกาศโดยบริษัท หรือการประกาศโดยบริษัทในนามของผู้ใช้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับว่าตนมีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์สำหรับรูปแบบ เนื้อหาและความถูกต้องใดๆ ของประวัติส่วนตัว ข่าวสาร ข้อมูล โฆษณา หน้าเว็บและ / หรือข้อมูลที่ส่งมาให้แก่บริษัท หรือที่ตนประกาศไว้บนหรือผ่านเว็บไซต์ บริษัทไม่รับประกันว่าหน้าเว็บใดๆ ประวัติส่วนตัว ข่าวสาร ข้อมูล การโฆษณาหรือหน้าเว็บจะได้รับการเข้าชมตามจำนวนเฉพาะใดๆ ของผู้ใช้ หรือรับประกันว่าจะมีการเข้าชมโดยผู้ใช้ที่ระบุ หรือรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จในการสรรหาบุคลากร บริษัทจะไม่พิจารณาทางใดทางหนึ่งว่า บริษัทเป็นตัวแทนของนายจ้างหรือผู้หางานในส่วนของการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆ ในทางใดทางหนึ่งด้วยเหตุผลใดๆ ในการดำเนินการโดยบุคคลที่กำลังหางานหรือประกาศใดๆ บนเว็บไซต์ หรือการตอบสนองของบุคคลใดๆ หรือการประกาศโฆษณาใดๆ ในเว็บไซต์ ในขณะที่บริษัทมีความพยายามในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นายจ้างและผู้หางาน สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือรับประกันว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ที่ข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือว่าการทำงานของเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา หรือมีความปลอดภัย ถ้าการใช้งานเว็บไซต์หรือผลของเนื้อหาที่จำเป็นต่อการบริการหรือการเปลี่ยน อุปกรณ์หรือข้อมูลโดยผู้ใช้ใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นสิ่งที่จัดหาให้ตามเกณฑ์ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ บริษัทขอสละสิทธิ์ในการรับประกันทั้งหมด รวมทั้งโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ ก่อนหน้านี้ในกรณีที่มีการรับประกันใดๆ ในส่วนของการค้าและการมีพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอกมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลาหรือคุณภาพอื่นๆ ของเว็บไซต์และเนื้อหา บริการ ซอฟท์แวร์ ข้อความ กราฟิกและลิงก์เชื่อมโยงที่อยู่ในเว็บไซต์

4. ความเสี่ยงของตน

ผู้ใช้งานทุกคนใช้งานเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเข้าถึงทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของตน ผู้ใช้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบสำหรับการสื่อสารของตน และรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานของตนในเว็บไซต์ บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันต่อความเป็นจริง ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการสื่อสารใดๆ ที่มีการประกาศโดยผู้ใช้อื่นๆหรือรับรองความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงความคิดเห็นไว้โดยผู้ใช้ ความน่าเชื่อถือใดๆ โดยผู้ใช้ต่อข้อมูลที่มีการประกาศไว้โดยผู้ใช้อื่น ๆ จะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผู้ใช้รายใดๆ ให้เข้าถึงเว็บไซต์ และป้องกันการเข้าถึงของผู้ใช้ดังกล่าวในภายหลังได้ทุกเมื่อหากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หรือละเมิดกฎหมายใดๆ และยังขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย ก่อกวน หรือไม่เหมาะสมตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

5. ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และเป็นเครื่องมือนำทางอินเทอร์เน็ตและบริษัทมิได้ให้การรับรองในเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ บริษัทไม่มีการควบคุมหรือมีสิทธิในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมหรือความปลอดภัย หากผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใดของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือการปรับปรุงข้างต้นและไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือในการเชื่อมต่อในการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว นอกจากนี้ข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์โดยผู้ใช้ใดๆ อาจเข้าชมได้โดยผู้ใช้ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ทุกคนตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันบริษัทให้ไม่ได้รับอันตราย รวมทั้งบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บริวาร ทนายความ บรรพบุรุษ ทายาท และผู้รับมอบหมาย จากการร้องเรียนใดๆ การทวงถาม การบาดเจ็บ ความรับผิด การสูญเสีย ค่าความเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน (รวมเรียกว่า "การสูญเสีย") ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาหรือการละเมิดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของตน การชดใช้ความเสียหายนี้ จะต้องอยู่นอกเหนือไปจากข้อผูกพันอื่น ๆ ของผู้ใช้ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆ หรือการเยียวยาที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อบริษัท

7. คำปฏิเสธความรับผิด

บริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใดๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใดๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใดๆ หรือเนื้อหาที่อัพโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์

8. การจัดการกับผู้ลงโฆษณา

การติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ หรือการใช้งานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นที่จัดขึ้น โดยผู้โฆษณาที่พบในหรือผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือบริการและเงื่อนไขอื่นๆ เงื่อนไขการรับประกันหรืออ้างถึงการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และผู้โฆษณาเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใน ลักษณะหรือรูปแบบใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการรับรองของผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์

9. การติดต่อกับผู้ใช้อื่นๆ

แม้บริษัทจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดหางานแก่ผู้ที่กำลังหางานด้วยความยุติธรรม และบริการการสรรหาบุคลากร และเป็นผู้แทนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนายจ้างและผู้หางาน บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือข้อพิพาทระหว่างผู้หางานและนายจ้าง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และความชอบธรรมของการให้บริการในการรับสมัครงาน บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลและ / หรือประวัติของผู้สมัครงาน หรือโฆษณาการคัดสรรบุคลากรของนายจ้าง บริษัทไม่รับประกันว่านายจ้างจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้ สมัครงานได้รับการ นำเสนอโดยนายจ้างในการจ้างงาน กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและผู้หางาน นายจ้างและผู้หางานจะต้องหาข้อยุติในข้อพิพาทดังกล่าวด้วยตนเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว

10. การจำกัดความรับผิด

โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ข้างต้น และอยู่ในบังคับของกฎหมาย ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อผู้ใช้งานสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของตน ในส่วนการให้บริการของบริษัทและเว็บไซต์จะจำกัดอยู่ที่จำนวนของค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องกับกับแพ็กเกจที่ผู้ใช้งานได้รับจากบริษัทและผู้ใช้ได้ชำระเงินไว้ (ถ้ามี) และการดำเนินงานในช่วงเวลานั้น

11. การยกเลิก

ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง ละเมิดกฎหมายใดๆ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ บุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือมีองค์ประกอบอนาจาร บริษัทจะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้และการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิที่จะดำเนินการเช่นนั้นเมื่อบริษัทพิจารณาว่าสมควร หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ใช้ เช่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติหรือระงับบัญชีผู้ใช้ใดๆ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ทันทีได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่บริษัทมีความเห็นว่าผู้ใช้มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หรือละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ บริษัทสามารถดำเนินการต่อไปตามที่เห็นว่าเหมาะสม เป็นที่น่าพอใจ หรือจำเป็น รวมถึงการลบข้อมูลที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ที่ผิดกฎหมาย เป็นการรบกวนหรือไม่เหมาะสมใดๆ บริษัทใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าผู้ใช้ ผู้หางาน หรือนายจ้างได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการตามสิทธิข้อนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงหรือเว็บไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ ยุติ หรือจำกัด

 • การเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ได้ทุกเมื่อหรือเป็นครั้งคราวไป หรือ
 • ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (และบริการในเว็บไซต์ที่อาจแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกสำหรับการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ระงับ ยุติ หรือการจำกัดดังกล่าว

13. มาตรการความปลอดภัย

บริษัทจะใช้ความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและ / หรือผู้รับเหมา ใช้ความรอบคอบและความอุตสาหะ ในการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานส่งมา และการเข้าถึงรวมทั้งการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลดังกล่าวเป็น ข้อมูลที่ "จำเป็นต้องรู้" และ "จำเป็นต่อการใช้งาน" บริษัท จะใช้ความพยายามเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการเข้าถึง การดำเนินการ หรือการลบข้อมูลนั้น ๆ โดยไม่ตั้งใจ หรือไม่ได้รับอนุญาต

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กรณีที่เกิดความขัดแย้งในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และข้อพิพาทใดๆ หรือเรื่องที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ข้อพิพาทใดๆ ความไม่ตรงกัน หรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงความถูกต้อง ความไม่ถูกต้อง การละเมิด หรือการยกเลิกดังกล่าว จะต้องไกล่เกลี่ยในขั้นตอนของการอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการไทยและ ศาล ตามที่มีผลบังคับใช้

15. สัญญาทั้งฉบับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ของเว็บไซต์และจะใช้แทนที่การสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในเรื่องนี้

16. สัญญาที่แยกส่วนออกจากกันได้

บทบัญญัติของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ใช้บังคับได้โดยอิสระจากกัน และความถูกต้องของบทบัญญัติแต่ละข้อจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ ถ้ามีบทบัญญัติใดๆ ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่พิจารณาว่า ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับ บทบัญญัติที่มีความถูกต้องและสามารถใช้บังคับได้ที่เหลือหรือส่วนที่เหลือของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ จะไม่ได้รับผลกระทบ และแทนที่บทบัญญัติที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผลบังคับ หรือให้มีการเพิ่มบางส่วนของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าที่คล้ายกันที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย มีความถูกต้องและใช้บังคับได้ตามกฎหมายแทนที่บทบัญญัตินั้น

กำลังเชื่อมต่อ