narut.sh

I am a Front-end Web Developer
0.0

ผลงานของฟรีแลนซ์

ผลงานทั้งหมด
เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
เริ่มต้นที่ 3,000 บาท
เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ทักษะที่ถนัด
เป็นสมาชิกเมื่อ
3 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ล่าสุด
2 ปีที่แล้ว
งานสำเร็จ
ยังไม่มีงาน
คะแนนเฉลี่ย
ยังไม่มีคะแนน
กำลังเชื่อมต่อ