กลับไปหน้าที่แล้ว

ไฟล์งานเอกสารแบบ Words และ PDF

ราคาของแต่ละภาษา (ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4) 
ภาษาอังกฤษ หน้าละ 300 บาท 
ภาษาฮันดิ (Handi) หน้าละ 600 บาท  
ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุน สเปน เวียดนาม หน้าละ 500 บาท


ส่งงานภายใน 5 วัน นับจากวันที่ ยืนยันการจ้างงาน

 

 

 

 

I am a freelance writer I spent 3 years in South Korea, studied and worked at a German company for 3 years, worked in UX UI system design, worked as a tour guide.

 

저는 한국에서 3년간 프리랜서 작가로 활동하며 독일회사에서 3년간 공부하고 일하며 UX UI 시스템 디자인, 관광 가이드로 일했습니다.

 

我是一名自由撰稿人,我在韩国呆了3年,在德国一家公司学习和工作3年,在UX UI系统设计工作,做过导游。

 

He trabajado como escritor independiente durante tres años en Corea y trabajado como escritor independiente durante tres años en una empresa alemana y trabajé como guía de diseño de sistemas UX UI.

 

Tôi là một nhà văn tự do, tôi đã ở Hàn Quốc 3 năm, học tập và làm việc tại một công ty Đức trong 3 năm, làm việc trong thiết kế hệ thống UI UX, làm hướng dẫn viên du lịch.

 

मैं 3 साल दक्षिण कोरिया में, अध्ययन किया और एक जर्मन कंपनी पर 3 साल के लिए काम किया, UX UI प्रणाली डिजाइन में काम किया, एक टूर गाइड के रूप में काम किया है मैं हूँ एक स्वतंत्र लेखक।

 

--------------------------------------------------------------------------------

어느덧 2020년이 저물고 있습니다. 올해는 각종 사건‧사고와 재난‧재해로 유독 힘들었던 한 해였습니다. 단연 힘들었던 재난은 코로나바이러스19 감염증(이하 코로나19)이었지만, 생각해보면 이 외에도 태풍 마이삭, 여름의 한반도 집중호우 등 재난이 겹치며 이중고를 낳았죠. 수많은 사람들의 입에서 “올해는 정말 힘들다…”라는 말이 떠날 날이 없었을 정도입니다. 본 콘텐츠에서는 우리를 괴롭게 했던 2020년을 보내면서, 2020년 최악의 재난‧재해에 대해 살펴보려 합니다. 
#25 고난의 해로 기억될 경자년… 2020 최악의 재난·재해 TOP4

 

The year 2020 is coming to an end. This year was especially difficult due to various accidents, accidents, disasters, and disasters. The most difficult disaster was coronavirus 19 infections (hereinafter referred to as coronavirus 19), but if you think about it, disasters such as typhoon Mishak and torrential rains on the Korean Peninsula in summer overlapped and caused double troubles. Many people say, "This year is really hard...There was no time to say "." In this context, we're going to spend the year 2020, and look at the worst disasters and disasters of 2020.
#25 The year of hard times to be remembered... 2020 Worst Disaster and Disaster TOP4

 

यह वर्ष 2020 का अंत हो रहा है।यह वर्ष विशेष रूप से विभिन्न दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं, आपदाओं, और आपदाओं के कारण मुश्किल था।सबसे कठिन आपदा था coronavirus 19 संक्रमण (इसके लिए 19 coronavirus के रूप में किया), लेकिन अगर आप इसके बारे में लगता है, आंधी Mishak और मूसलाधार वर्षा ने कोरियाई प्रायद्वीप पर इस तरह के रूप में गर्मियों में आपदाओं और दोहरी परेशानियों का कारण overlapped।कई लोग, " इस साल वास्तव में कठिन है कहते हैं।।।कोई समय " कहने के लिए थी।" इस संदर्भ में, हम वर्ष 2020, और 2020 का सबसे खराब आपदा और आपदाओं पर खर्च करने के लिए जा रहे हैं। 
कठिन समय के # 25 साल याद किया जा करने के लिए .।।2020 में सब से बुरा और TOP4

 

Năm 2020 sắp kết thúc. Năm nay đặc biệt khó khăn do nhiều tai nạn, tai nạn, thảm họa và thảm họa khác nhau. Thảm họa khó khăn nhất là bệnh nhiễm khuẩn Coronavirus 19 (gọi tắt là virus Coronavirus 19), nhưng nếu bạn nghĩ kỹ, các thảm họa như cơn bão Mishak và mưa dữ dội trên Bán đảo Triều Tiên vào mùa hè trùng lặp và gây ra nhiều rắc rối kép. Nhiều người nói, "Năm nay thật sự khó khăn...Không có thời gian để nói "." Trong bối cảnh này, chúng ta sẽ trải qua năm 2020, và nhìn vào những thảm họa và thảm họa tồi tệ nhất của năm 2020.
#25 Một năm khó khăn để được ghi nhớ... Thảm họa và thảm họa tồi tệ nhất 2020 Top 4

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น


รับแปลภาษา อังกฤษ เวียดนาม ฮินดิ (Hindi) สเปน จีน และ เกาหลี
ภาษาสเปน,งานแปลภาษาอื่น ๆ,ภาษาจีน
ไฟล์งานเอกสารแบบ Words และ PDF ราคาของแต่ละภาษา (ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4) ภาษาอังกฤษ หน้าละ 300 บาท ภาษาฮันดิ (Handi) หน้าละ 600 บาท ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุน สเปน เวียดนาม หน้าละ 500 บาท ส่งงานภายใน 5 วัน นับจากวันที่ ยืนยันการจ้างงาน * กรณีสอบถามเร่งด่วน สามารถสแกน QR ได้โดยตรง*

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 31 ก.ค. 2021

0
202

ผลงานอื่นๆของ รุ่งทิวา ส.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.