เปิดให้ฟรีแลนซ์ทั้งหมดเข้าร่วม
หมดอายุในอีก 5 วัน
8
295
คมสันติ์ เลิศบุญยพันธุ์
ทำระบบควบคุมการผลิต คลังสินค้าวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูปในโรงงาน
ทำระบบควบคุมการผลิต คลังสินค้าวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูปในโรงงาน เพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบรับออเดอร์ และระบบเปิดใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ที่มีอยู่
1. ข้อกำหนด
a. ระบบที่ทำเพิ่ม จะแบ่งเป็นหลาย phase ส่งมอบและใช้งานทีละ phase แต่ต้องออกแบบเผื่อทุก phase
b. เป็นงานระยะยาว ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี
c. การเชื่อมต่อกับระบบเดิม เชื่อมผ่าน MS SQL Server และ REST Api รูปแบบข้อมูล JSON ทั้งหมด
d. การแก้ไข ระบบเดิม จะทำโดย programmer คนเดิม ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่
e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง
f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด
g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน
h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน)
2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server
a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา
b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต
i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก
3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง
a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ
i. ทำงานบนมือถือ Android
ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้
1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น
2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น
3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพาเลท
4. วัสดุสิ้นเปลือง ติดทุกชิ้น
iii. สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ปัจจุบัน และย้อนหลังได้
iv. มี Email เตือน สินค้าคงคลังน้อยกว่า Min Stock
b. ฝ่ายผลิต scan เบิกวัตถุดิบ/เบิกสินค้าระหว่างผลิต จากใบงาน เพื่อนำมาเข้ากระบวนการผลิต
i. 1 ใบงาน สามารถเบิกสินค้าได้หลายรอบ
ii. สามารถคืนวัตถุดิบ ที่ใช้เหลือได้
iii. สามารถเบิกวัตถุดิบ แบบไม่เต็มกระสอบได้
iv. ป้องกันการเบิก วัตถุดิบที่ผิดพลาดได้ จากสูตรการผลิตที่ผู้ไว้กับตัวสินค้า
v. ป้องกันการเบิก สินค้าระหว่างผลิต ที่ผลิตพลาดได้
c. บันทึกเครื่องจักร ผู้ผลิต/ผู้ควบคุม/ระยะเวลา ที่ใช้ในการผลิตแต่ละขึ้นตอนได้
i. 1 ใบงาน อาจจะแบ่งการผลิตออกเป็น batch ย่อยๆได้
d. Print Sticker กำกับกากสินค้า/สินค้าผลิตเสีย จากกระบวนการผลิตได้
e. ถ้าเป็นการผลิต ที่ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย Print Sticker กำกับสินค้าระหว่างผลิต ที่เป็นผลลัพธ์ ของแต่ละขั้นตอนการผลิต ก่อนส่งต่อไปยังแผนกต่อไป เพื่อให้แผนกต่อไป scan เบิกสินค้าระหว่างผลิต ไปผลิตได้
f. ถ้าเป็นการผลิต ขั้นตอนสุดท้าย Print Sticker กำกับสินค้าสำเร็จรูป
i. กรณีผลิตตามออเดอร์ ต้องแจ้งเตือนการผลิตเสร็จให้ฝ่ายทางขายทราบ (ทาง email, ทาง program บน Windows)
ii. กรณีผลิตเพื่อเก็บสต๊อก ต้องตรวจสอบว่า มีออเดอร์ใด รอใช้สินค้านี้อยู่หรือไม่
g. การผลิตบางขั้นตอน ต้องส่งออกไปผลิตข้างนอก
i. ออกใบส่งผลิตภายนอกได้
ii. รับสินค้าระหว่างผลิต/สินค้าสำเร็จรูป กลับคืน และติดสติกเกอร์ได้
h. การขาย/ส่งสินค้า
i. Scan ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า และสินค้าทุกชิ้นก่อนออกจากโรงงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และป้องกันการตกหล่น
ii. รับคืนสินค้าเข้าคลัง กรณีสินค้ามีปัญหา หรือรถส่งสินค้าไม่ทัน
i. การหลอมกากสินค้า/สินค้าผลิตเสีย
i. ออกใบส่งหลอม และคำนวณน้ำหนัก กากสินค้า/สินค้าผลิตเสีย ที่ส่งหลอมได้
ii. รับพลาสติกที่หลอมเสร็จ กลับเข้าคลังวัตถุดิบได้
j. การตรวจสอบ และแสดงผล
i. สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงขายสินค้าออกไป
ii. สามารถทราบสถานะปัจจุบัน ของกระบวนการผลิตโดยรวมได้
iii. สามารถทราบสถานะปัจจุบัน ของแต่ละ ออเดอร์ได้
iv. สามารถทราบสถานะปัจจุบัน ของสินค้าระหว่างผลิตได้
v. สามารถคำนวณต้นทุนการผลิต กำไร/ขาดทุน ของแต่ลออเดอร์ได้
k. มีระบบผู้ใช้งาน
i. ระบบ user, authentication และ role เชื่อมต่อกับ OpenLDAP ที่มีอยู่แล้ว
ไม่ได้กำหนด
150000 - 200000 THB
ชำระเงินภายนอกระบบ
  • แก้ไข 13 มกราคม 2020 เวลา 12:06
  • การเผยแพร่งาน 13 มกราคม 2020 เวลา 12:18

โปรเจคอื่นๆ

14 มกราคม 2020
ต้องการทีมงาน Programmer จัดทำเว็บไซต์ bootstrap + php + MySQL
ต้องการทีมงาน Programmer จัดทำเว็บไซต์ bootstrap + php + MySQL โปรเจคละ 20k - 100k รายละเอียด คุณสม
10,000 - 100,000 THB
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
20
312
22 มกราคม 2020
ด่วนมาก!! ตามหาฟรีแลนซ์ในจังหวัดชลบุรี
ขอบเขตงานคือเปลี่ยนโดเมนเนมจากเว็บที่มีอยู่เเล้ว หลังจากนั้นอาจพบโค้ดที่เชื่อมกับ url ทำให้ข้อมูลบาง
ไม่ได้กำหนดงบประมาณ
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
3
72
21 มกราคม 2020
ตามหา ฟรีแลนซ์ ทำFront และ เว็บไซต์ ,Manage FB งานท่องเที่ยวสิงคโปร์ค่ะ
ตามหาฟรีแลนซ์ ทำFront เว็บไซต์ ,Manage FB งานท่องเที่ยวสิงคโปร์ค่ะ
15,000 - 30,000 THB
วิธีการชำระเงินชำระเงินภายนอกระบบ
18
122