โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 106
ยังไม่มีผู้เข้าร่วมโปรเจค
The W.
Sales Manager: ปิดการขายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยม
รายละเอียด
ค่าตอบแทน: 10 % จากรายได้*ทั้งหมดในโปรเจคนี้ (สูงสุด 50,000.00 บาทถ้วน)** โดยจะทำการชำระภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการปิดรับสมัครนักเรียน

* รายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

** ในกรณีที่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามขั้นต่ำในการจัดกิจกรรมได้สำเร็จ ทางบริษัทจะไม่มีค่าตอบให้ในทุกกรณี **

ระยะเวลาการทำงาน: 15 สิงหาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 (3 เดือน)

การทดลองงาน: ผู้สมัครจะ ต้อง สามารถปิดการขายอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ได้ในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังเริ่มงาน หรือ มีแผนการขายที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถทำได้ตามเป้าประสงค์ ทางบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที

ปริมาณงานที่คาดไว้: 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

ความรับผิดชอบ: ตำแหน่ง Sales Manager มีเป้าหมายเพื่อทำการขายกิจกรรมค่าย The Lost Flight ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ ซึ่งจัดในโรงเรียนการบินกรุงเทพ (Bangkok aviation centre) จังหวัด นครราชสีมา ความยาว 3 วัน 2 คืน จำนวนนักเรียนสูงสุด 50 ท่าน ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ม.2-ม.4

ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าโดยตรงผ่าน SNS เพื่อปิดการขายกิจกรรมค่าย The lost flight ให้ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือจนกว่าจะสิ้นสุดการขาย

เข้าร่วมประชุมกับทีมผู้จัดกิจกรรม เดือนละ 2 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้าการขายสัปดาห์ละ 1 ครั้งผ่าน LINE call (remotely)

วางแคมเปญการขายผ่าน SNS ต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เสนอความคิดเห็นในการร่วมประชุมทุกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการขายขององค์กร

เสนอความเห็นเกี่ยวกับระบบรับสมัครเพื่อปิดการขายลูกค้าอย่างสมบูรณ์

** การขายระหว่างผู้สมัครและโครงการสิ้นสุดเมื่อลูกค้าทำการกรอกใบสมัครและชำระเงินเสร็จสิ้น และไม่มีการคืนเงินหลังการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติ:

ทักษะการสื่อสารระดับดีเยี่ยมกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่กำหนดผ่าน SNS และการสื่อสารปากเปล่า

บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมเอกสารและประชุมผ่าน Microsoft Office, Google Documents/Slide และ SNS ได้อย่างคล่องแคล่ว

มีประสบการณ์ในการขาย การทำงาน และการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนและผู้ปกครอง) อย่างน้อย 1-2 ปี

มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ/หรือ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

เอกสารแจ้งความจำนงในการสมัคร (Cover letter)

Curriculum Vitae (CV)

เบอร์โทรหรืออีเมลสำหรับการติดต่อ

เบอร์โทรหรืออีเมลผู้อ้างอิงประวัติ (Referee) ที่เคยทำงานร่วมกันจำนวน 1 ท่าน

ระยะเวลาในการรับสมัคร: ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาในการรับสัมภาษณ์: ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (สัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์)

The White Room ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน เข้าใจง่าย และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ให้แก่นักเรียนทั้งกลุ่มเปราะบางและนักเรียนทั่วไปทั่วประเทศไทย ผ่านการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ จะเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ การดูแลสุขภาพพื้นฐาน ความปลอดภัย ไปจนถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • งบประมาณ
  20,000 - 50,000 บาท
 • ทักษะที่ต้องการ
  พนักงานขาย
  โซเชียลมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
  ทำ FACEBOOK ADS
  ตอบแชทลูกค้า
  พนักงานขายออนไลน์
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.