ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับงาน Freelance| Software Tester /Admin Document
ดิฉันเป็นผู้รับงาน Freelance ด้านทดสอบระบบมานานกว่า 5 ปี สามารถทำงานออกมาได้ในระบบดี โดยผู้ที่เป็นลูกค้าเป็นผู้รีวิวให้กับดิฉันตลอดมา - รับงานตรวจสอบระบบทั้ง Website (Front-end / Back-end) , ระบบปฎิบัติ iOS / ระบบปฎิบัติ iOS - รับดูแลระบบ โดยทำหน้าที่เป็น admin สามารถเข้าออกหน้าบ้านหลังบ้านของระบบได้ (Add/Edit/Delete ข้อมูลระบบ) - รับจัดทำเอกสารรูปเล่มการใช้งานระบบ (Manual) - รับให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ bugs ภายในระบบที่พบ โดยจะเขียนบอกรายละเอียดใน cloud > Google Drive ทั้ง Google Docs / Google Sheets เป็นต้น - ผู้สนใจสามารถติดต่องาน หรือ สอบถามได้ ทาง E-mail : pawornrut@gmail.com
Nakazawa Kaori
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
82
ดีไซน์งานกราฟฟิกทุกชนิด
- ดีไซน์งานกราฟฟิกทุกชนิด - ดีไซน์ Cartoon characters - ดีไซน์เว็บไซต์ - ดีไซน์ Application และ System - พัฒนาระบบ CSS Frontend, Backend, E-Commerce - Motion graphic - Website content คุณสมบัติพิเศษ - ตามงานเก่ง - โปรเจคจบตามทามไลน์ - สร้างความประทับใจให้ลูกค้า - ใจเย็น ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน - รับสายลูกค้าตลอด ไม่ขาดการติดต่อ เป็น Project manager มีความรับผิดชอบงานสูง...
Pocky
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
124
รับพัฒนา,สร้าง,ออกแบบเว็บไซต์
HTML5 , PHP , JAVASCRIPT , CSS3 , SYSTEM DEVELOP -------------------------------------------------- Website Responsive , Jquery Mobile ,HTML5 Mobile Aplication , Booth Game PRODUCT GRAPHiC DESIGN
Thaidevteam
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
33
รับเขียนโปรแกรมที่ใช้งานบน Windows ด้วยภาษา VB.NET
เขียนโปรแกรมที่ใช้งานบน Windows ด้วยภาษา VB.NET สามารถพัฒนาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ สามารถเขียนระบบงานส่ง Email ได้ สามารถเขียนระบบเชื่อมต่อกับ SMS Gateway ได้ พัฒนารายงานด้วย Crystal Report ได้ พัฒนารายงานให้ Export ด้วยไฟล์ Excel ได้
artsakorn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
36
รับงานพัฒนาระบบ ภาษา php โดยใช้ Codeigniter
1.วิเคราะห์ออกแบบระบบ 2.พัฒนาระบบ php framwork โดยใช้ Codeigniter กับ front end framework 3.ทำ date dictionary สำหรับฐานข้อมูล 4. ทำ user manual
Napolos
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
74
นึกถึงงาน Arduino-IoT คิดถึงเรา EEEG
รับงาน Internet of Things - เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino และ ESP8266 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยแจ้งเตือนผ่าน Android App และ Website - ผู้ช่วย/ที่ปรึกษาโครงงาน โปรเจคฯ นักศึกษา
EEEG.
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
44
รับทำ ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล
-ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล -Business Analysis and Project Manager -Software Development Life Cycle(SDLC) -Improvement software process ISO29110 -Software Implementation(SI) -Project Management(PM) #สามารถนัดคุยงานต่างจังหวัดได้ กรุณาออกค่าใช้เดินทางและค่าพักให้ด้วยครับ อัตราค่าจ้างตามขนาด Size S,L,XL,XXL #เหมาะสำหรับ Startup หน้าใหม่ไฟแรง ประโยชน์ของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ในมุมของ ผู้ว่าจ้าง - ได้ทีมงานที่มีมาตรฐาน ในการดำเนินโครงการเป็นผู้รับงาน - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการได้อย่างมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอน - จบโครงการแล้ว มีเอกสารอ้างอิง เพียงพอที ดูแลรักษาระบบรวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดได้ - ทีมงาน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจการทํางานในแต่ละขั้นตอน ทําให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมถึงการทดแทนกันได้ ในบางหน้าที่ ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 29110 และการนำไปใช้ หากองค์กรใดดำเนินโครงการได้ตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 29110 ไม่ว่าจะภายในองค์กรเอง หรือระหว่างองค์กร จะทำให้มีข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันทั้งทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำให้สามารถบริหารโครงการให้เสร็จสิ้นตามต้องการของลูกค้า โดยอยู่ในกรอบของระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ - สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย - กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร - มีรูปแบบของการสรุปความต้องการที่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งและประเด็นปัญหา - ทุกคนในองค์กร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง - สามารถวิเคราะห์และประเมิน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้แม่นยำ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการได้ - สร้างความเชื่อมัน ทั้งกับลูกค้าและทีมงานในองค์กรเอง
Thadsanapol ISO 29110
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
90
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ รองรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
Quality of Software
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
60
วิเคราะห์ระบบงาน พัฒนาโปรแกรม
วิเคราะห์ระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ประสานงานลูกค้า ศึกษาและแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษากับโปรแกรมเมอร์ ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำแผน บริหารโครงการ เตรียมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท งานที่ทำมาแล้ว ระบบบริหารงานสถานธนานุบาลเทศบาล(โรงรับจำนำ) ลูกค้า มี 24 แห่ง เช่น โรงรับจำนำปราจีน,รังสิต,หลังสวน,สุไหงโกลก,แพร่ ระบบบริหารงาน CRM รถยนต์นำเข้า ลูกค้า บริษัท ETON จำกัด ระบบบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ ลูกค้าโรงเรียนของรัฐและเอกชน ระบบบริหารงานอะไหล่รถยนต์ ระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดเกสรอินทรีย์(มกอข) ลูกค้าม.เกษตรศาสตร์ ระบบบริหารงาน CRM จัดพนักงานตามสาขา MK ระบบบริหารงาน CRM ร้าน PHYA ระบบกำลังพล ของโรงเรียนส่งกําลังบํารุงกองทัพบก ิเครื่องที่ใช้งาน Delphi V5, VB.Net, Visual Studio 2015, C#.Net, Office,DB2, SQL Server 2012 Management Studio, Firebird, MySQL, LAN
chok04
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
52
เขียนโปรแกรม Window Application
รับเขียนโปรแกรม Window Application ทุก OS และทุกฟังก์ชั่นแล้วแต่สั่งได้ครับ
Jz
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
32
Jun
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
61
รับทำ website content management แบบครบวงจร
* JavaScript * bootstrap jQuery * WordPress * Umbraco **** * WebContent Management ภาษาพัฒนา C#.NET, VB.NET , ASP.NET , HTML5 , CSS3, Jquery, Ajax, Javascrip, Json, bootstrap, MS SQL Server 2008-2012 รายละเอียด - พัฒนา application ทั้งที่เป็น win form และ web form - Responsive Web Design - สอนการทำงานของ application ทุกขั้นตอน - คุยรายละเอียดกันก่อนได้ครับ ไม่จ้างไม่เป็นไร สถานที่ - กรุงเทพมหานครและปริมณทล - ต่างจังหวัด อยู่ที่ลูกค้าจะสะดวก Video Conference หรือไม่ ข้อมูลส่วนตัว - ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี สอบถามเพิ่มเติม ชื่อ โจ โทร 062-002-0050 ไลน์ sellall2005 Gmail : javascriptthai@gmail.com
javascriptthai.com
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
112
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบงาน อย่างมืออาชีพ
มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรม ออกเเบบงาน(เว็บไซต์ ,Theme อื่นๆ) ***อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะงานเร่ง ส่งครบตามกำหนด**
Kondear
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
58
รับเขียนโปรแกรม รับสอน รับทำเว็บไซต์ ราคาคุยกันได้
เขียนโปรแกรม Standalone / รับสอนเขียนโปรแกรม ภาษาที่ใช้ C#, ASP.Net, HTML, JavaScript
Sunlight BeDev. Team
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
82
รับทำ RPG Maker
รับทำโปรแกรม Rpg Maker MV, VX Ace ออกแบบระบบเกม วาดแมพภายในเกม ทำฐานข้อมูลเกม หรือเข้าร่วมทีมที่กำลังทำอยู่ สามารถใช้ Photoshop ได้ สามารถวาดรูปได้(บ้าง) ค่าจ้างตามที่ตกลงกัน(ขึ้นอยู่กับขนาดเกม)
PondeArt
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
52
MeAndTheSpook
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
65
รับพัฒนาโปรแกรมและ ด้วยภาษา c# , VB.Net
- เขียนโปรแกรม windows form ด้วยภาษา c# , VB.Net ตามความพอใจของลูกค้า - เขียนโปรเจคขนาดเล็กขนาดกลาง - แก้ไขโปรเจคใช้ฐานข้อมูล access และ SQL โดยผู้มีประสบการณ์จริงโดยตรง - รับแก้ไขงานโปรเจคภาษา C# - รับปรึกษาโปรเจคตั้งแต่เริ่มต้น
Jame Soft
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
116
Hello! my name's DreaMer I'm is a web developer.
|- พัฒนาด้วย PHP framework [laravel หรือ codeigniter] ลูกค้าสามารถเลือกเองได้ |- HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, Jquery |- ออกแบบเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ [eCommerce, Marketing, Admin]
DreaMTeryST
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
90
รับทำวงจร เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Arduino ,iot
เขียนโปรแกรม Arduino,ESP8266, ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
bunbun
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
109
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต