กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


คลังสินค้าทัณฑ์บน
ภาษี
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) >>> คลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อใช้สำหรับเก็บของ หรือ แสดงและขายของที่เก็บ หรือ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าทัณฑ์บน มี 3 ประเภท 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป, คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว, คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อม หรือ สร้างเรือ เป็นต้น 2. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร, คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ, คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน เป็นต้น 3. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า, คลังเสบียงทัณฑ์บน เป็นต้น (อ้างอิง กฎกระทรวง การอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือ รับอนุญาต พ.ศ.2560) สำหรับประเด็นภาษีศุลกากรและภาษีสรรพากร ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภท คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ภาษีศุลกากร 1. กรณีการนำของที่นำเข้า เข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออก จะได้รับยกเว้นอากรนำเข้าและส่งออก โดยจะสามารถจัดเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ไม่เกิน 2 ปี 2. กรณีการนำของที่นำเข้า เข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายในราชอาณาจักร จะได้รับยกเว้นอากรตอนนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน และจะเสียอากรเมื่อนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้คำนวณอากรตามสภาพของ และใช้ราคาศุลกากรและพิกัดศุลกากร ณ เวลาที่นำของเข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน แต่อัตราศุลกากรให้ถือตามอัตราที่ใช้ในวันปล่อยของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน (อ้างอิง ประกาศกรมศุลกากร ที่ 122/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป) ภาษีสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1. กรณีการนำของที่นำเข้า เข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อส่งออก ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 0%) เมื่อส่งของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน (ตาม มาตรา 78(4)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร) 2. กรณีการนำของเข้ามาในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายในราชอาณาจักร ให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) เกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาเข้า หรือ ออกใบขนสินค้านำเข้า (นำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน) (ตามมาตรา 78/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร) ☆ ประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 1. การนำเข้า เพื่อส่งออก (ภายใน 2 ปี) ผู้ประกอบการ ไม่มีภาระภาษีตอนนำเข้า ทั้ง อากรขาเข้า และ vat 7% 2. การนำเข้า เพื่อขายในประเทศ ผู้ประกอบการสามารถทยอยเสียอากรขาเข้า และ vat 7% ตามจำนวนและมูลค่าของที่ทยอยนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรเปรียบเทียบความคุ้มค่า ระหว่างภาษีอากรที่ประหยัดได้ ความสะดวก กับ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระให้คลังสินค้าทัณฑ์บนด้วย

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 05 ก.ค. 2022

1
145

ผลงานอื่นๆของ ดวงนภา ป.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.