กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


จัดทำหนังสือชี้แจง กรณีเหตุอันสมควร ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25%
ภาษี
เหตุอันสมควรกรณีประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 >>> การพิจารณาเป็นเหตุอันสมควร มีดังนี้ 1. ประมาณการกำไรสุทธิและเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน (กรณีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อนและปีประมาณการกำไรสุทธิขาดมีอัตราภาษีเท่ากัน) 2. ประมาณการกำไรสุทธิไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน (กรณีปีก่อนได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีที่มีอัตราภาษีต่ำกว่าปีที่มีการประมาณการกำไรสุทธิขาด) 3. ช่วง 6 เดือนหลังของรอบระยะเวลาบัญชี ปรากฎว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำลง, มีการยกเลิกการควบคุมราคาสินค้า (กรณีส่งออก), อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ 4. มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ไปแล้ว เช่น การขายทรัพย์สินจากการประกอบกิจการ เป็นต้น 5. กรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีตามข้อ 3 และ ข้อ 4 เช่น การประมาณการกำไรสุทธิขาด เกิดจากเหตุการณ์ช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ซึ่งได้เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4812/2547 วรรคแรก ได้พิจารณาเหตุอันสมควรไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ (ที่น่าสนใจ) ตาม Link ด้านล่างค่ะ https://www.rd.go.th/29540.html อ้างอิง : คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537 และ แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มก.53/2560 #DuangnapaPremyothin #ที่ปรึกษาภาษี #taxadvisor #taxauditor #สยามลอว์ #SIAMLAW #สำนักงานกฎหมายภาษีสยามลอว์ #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ25 #เหตุอันสมควร

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 05 ก.ค. 2022

2
199

ผลงานอื่นๆของ ดวงนภา ป.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.