กลับไปหน้าที่แล้ว

VAT กับการสำแดงราคาศุลกากร >>>

☆ การสำแดงราคาเพื่อการคำนวณอากรขาเข้า มีอยู่ด้วยกัน 6 ลำดับ ดังนี้

(1) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(2) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

(3) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน

(4) ราคาหักทอน

(5) ราคาคำนวณ

(6) ราคาย้อนกลับ

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ (1) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ซึ่ง เป็นราคาตาม Commercial Invoice (ราคาที่จะได้ชำระค่าสินค้าจริง)

การสำแดงราคาสินค้านำเข้า เพื่อ คำนวณ อากรขาเข้า นอกจากจะใช้ราคาที่ได้ชำระค่าสินค้าจริง ยังอาจจะต้องมีการ บวก หัก ปรับราคา หากมีค่าใช้จ่ายหรือรายได้ ดังต่อไปนี้ที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาที่ชำระจริง

(1) ค่าสิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับของที่นำเข้า

(2) รายได้ ที่ผู้ขายได้รับจากการที่ผู้ซื้อนำของที่นำเข้าไปขายต่อ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(3) ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ของที่นำเข้ามายังท่าที่นำของเข้า ค่าขนลง ขนขึ้น หรือค่าจัดการต่างๆ ที่ท่าที่นำของเข้า

(4) ค่าธรรมเนียม หรือ บำเหน็จตัวแทน และนายหน้า (ไม่รวมกรณีผู้ซื้อเป็นผู้จ่าย)

(5) ค่าภาชนะ บรรจุหีบห่อ ค่าแรง สำหรับของที่นำเข้า

(6) วัสดุ ส่วนประกอบ เครื่องมือ แม่พิมพ์ วัสดุสิ้นเปลือง การออกแบบ ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เพื่อการผลิตของที่จะนำเข้า (จ่ายชำระโดยผู้ซื้อ)

(กฎกระทรวง ฉ.132 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469)

☆ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้า ประกอบด้วย (มาตรา 79/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร)

(1) มูลค่าของสินค้านำเข้า โดยให้ใช้ราคา CIF (ราคา CIF คือ ราคาสินค้าบวกค่าประกันภัยบวกค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร)

(2) อากรขาเข้า (ราคาของที่สำแดงตามกฎหมายศุลกากรตามกล่าวข้างต้น คูณ อัตราภาษีตามพิกัดอัตราศุลกากร)

(3) ภาษีสรรพสามิต (กรณีการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟื่อยหรือเป็นสินค้าที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือศีลธรรมอันดี หรือ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำหอม, บุหรี่, สุรา เป็นต้น) (ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560)

(4) ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(5) การนำเข้าสินค้าที่ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ให้นำอากรที่ได้รับยกเว้นมาคำนวณเป็นฐานภาษีด้วย

ทั้งนี้ กรณีหากผู้นำเข้า สำแดงราคาเท็จ หรือ สำแดงราคาต่ำกว่าที่กฎหมายศุลกากรกำหนด และถูกประเมินฐานราคาใหม่จากเจ้าพนักงานศุลกากร จะส่งผลให้ การคำนวณราคา CIF และ อากรขาเข้า (ตาม (1),(2))เพิ่มขึ้น อันส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

เนื่องจากราคา CIF และ อากรขาเข้า ถือเป็นฐานที่นำมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (สรรพากรยึดตามราคาที่เจ้าพนักงานศุลกากรได้ทำการประเมินราคาใหม่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 79/2 (1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร)

ข้อหารือภาษีอากรที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ข้อหารือภาษีอากรที่ กค 0702/8306 ลว.2 ธ.ค.51

https://www.rd.go.th/39904.html

ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก PIXABAY

#DuangnapaPremyothin #ที่ปรึกษาภาษี #สยามลอว์ #SIAMLAW 

❤❤👍

ความคิดเห็น


เขียนบทความด้านภาษีอากร
ภาษี
เขียนบทความภาษีอากร

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 19 ม.ค. 2022

1
88

ผลงานอื่นๆของ ดวงนภา ป.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.