กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


คุณค่าและความสำคัญของเมืองเก่า ต่อทิศทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน
ถ่ายวีดีโอ,ตัดต่อวีดีโอ
บทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต่อทิศทางการบริหารจัดการกับเมืองเก่า คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าซึ่งมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีการริเริ่มดำเนินการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่า โดยดำเนินการสำรวจ ประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าทั่วประเทศ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อเป็นหลักในระดับจังหวัดในการทำหน้าที่ประสานและดำเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเมืองเก่า รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการจัดทำแผนและผังแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต่างๆ เพื่อให้เป็นเข็มทิศที่ชี้เป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่นให้ดำเนินการไปในทิศทางที่สร้างความยั่งยืนของเมืองเก่าทั้งในมิติมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เป็นกายภาพ และจับต้องไม่ได้ที่เป็นนามธรรมซึ่งทำให้เมืองเก่าแต่ละเมืองมีคุณค่าโดดเด่นเป็นต้นทุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่บนฐานของความยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ก.ย. 2020

0
103

ผลงานอื่นๆของ กุลพัชร์ ส.ดูทั้งหมด

OXFAM-ANCP Safeguarding peer learning event
กุลพัชร์ ส.
ออกแบบ Layout Magazine
0
94

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.