Content Creative
รายละเอียดประกาศ
- คิดคอนเทนท์ให้ข้อมูล ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าขององค์กร
- คิดคอนเทนท์ขายเกี่ยวกับสินค้าขององค์กร
- คอนเทนท์ภาพเเละวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
50 - 1,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
อีก 1 วัน
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ