Renewal e-commerce website using woocommerce & wordpress
รายละเอียดประกาศ
We are finding web designer or web programmer who has nice skill in wordpress.
- Arrange layout of website (CSS)
- Add a new page (less than 10)
- Improve design of sign-in/my-account process

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
3,000 - 4,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ