อ้ญมณี ห.
  0
  0
  459
ทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งพูด อ่านและเขียน พิมพ์งานไทย-อังกฤษและใช้ MS office ได้ดี
  0
  0
  136
  0
  0
  134
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.