บัญชี หาฟรีแลนซ์บัญชี ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับทำบัญชี Freelance จัดทำแบบภาษี และ ประกันสังคม
1.บริการรับทำบัญชี(ปิดงบการเงิน) รายเดือน/รายปี 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-รายงานภาษีขายและแบบภาษี(ภพ.30, ภพ.36) พร้อมยื่นแบบ 3.จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53,54) พร้อมยืนแบบ 4.จัดทำแบบประกันสังคมพร้อมยื่นแบบ 5.สมัครและยื่นงบการเงิน (e-filing) 6.จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.51/50) 7.จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90/91/93) 8.จัดทำเอกสารประจำเดือน Payment Voucher / Receipt Voucher / AR / AP / หัก ณ ที่จ่่าย พร้อมทะเบียนคุม 9.จัดทำเงินเดือน (คิดโอที,ค่าคอมมิชชั่น,สวัสดิการอื่นๆ)
์Ann (แอน)
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
619
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน พร้อมส่งผู้สอบบัญชี
ให้บริการ - รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing - รับทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) - รับทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53) - บริการชำระภาษีผ่าระบบ RD e-Filing - บริการสมัคร e-Filing ค่าบริการขึ้นอยู่ที่ปริมาณงาน และขนาดกิจการ
กิตติ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
896
รับทำบัญชีทุกประเภท
รับทำ ภ.ง.ด.1,3,53,50,51 ภ.พ.30 ภ.ธ.40 ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษีทุกประเภท ลงบัญชีรับ-จ่าย รับจดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุประสงค์ ปิดงบการเงิน
pookiizz
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
189
รับจัดทำบัญชี ยื่นภาษี วางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจSME
รับจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี ทั้งด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ และการเงิน รวบรวมและบันทึกเอกสารต่างๆ เข้าระบบโปรแกรมของบริษัทหรือไฟล์ Excel บริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 รายเดือน ยื่นประกันสังคม นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาและวางระบบงานและทางเดินเอกสารของแผนกบัญชี
AEKwithLove
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
793
มีประสบการณ์ทำงานสายการเงินมากกว่า 10 ปี
จัดทำ statement , ข้อมูลทางการเงิน , งาน reconcile ฯลฯ มีความชำนาญโปรแกรม Excel มีประสบการณ์ในสายงานการเงิน โดยเฉพาะ ด้าน credit control มากกว่า 10 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี
finance freelancer
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
321
รับทำบัญชี หัก ณ ที่จ่าย/Vat บันทึกคชจ.ทั่วไป
รับทำบัญชี ยื่นภาษี คีย์ข้อมูล บันทึกบัญชี ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นภาษี ภงด.
เกศิณี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,352
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร
ชำนาญงานด้านบัญชีครบวงจร ทั้งด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการวางระบบบัญชี ด้วยประสบการณ์ในสายงานบัญชีกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ทำงานทั้งในสำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาการบัญชีมากกว่า 6 ปี
ทรรศนะ สาระสินธุ์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,562
งานดีมีคุณภาพ โดยมืออาชีพ ประสบการณ์ Big4
บริการจัดทำบัญชีและภาษี บริการวางรูประบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน Work flow งานตรวจสอบภายใน Implementโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้เป็นERP บริการจัดการงานสำนักงานอื่นๆ แล้วแต่ตกลง
Panatsorn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,320
รับทำบัญชี และ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เริ่ม 2,500!!!
รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ ขอบเขตงานบริการ ด้านการบันทึกบัญชี - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึก บัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัด เป็นชุด พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดเก็บเป็นรายเดือน มีกำหนดส่งทุกเดือนตามที่ตกลง - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี - วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการ บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุง บัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด - บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบ Express ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - บริการรับทำข้อมูลสินค้าคงเหลือเป็นรายเดือน ด้านประกันสังคมและอื่นๆ - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทด แทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1) - บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น) - เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพา กร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ - วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง - ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ . อัตราค่าบริการต่อเดือน เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของประเภทธุรกิจ ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) - จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) - จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40) - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน ประจำปี - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91) - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3), E-Filling - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของ ท่าน - ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ - จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ​ ​
Prinda.KT
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
841
พื้นที่รวบรวม นักบัญชี ผู้ทำบัญชี หรือ Accountant ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ที่ต้องการหางานอิสระ งานฟรีแลนซ์ และสามารถบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่กำลังมองหานักบัญชี ให้ทำและตรวจสอบ บัญชี ให้กับบริษัท สามารถหาได้จากช่องทางนี้เลย
รับงานบัญชี ปิดงบการเงิน ภพ.30, ภงด.1-3-53
บันทึกบัญชี ปิดบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบ จัดทำภาษีของกรมสรรพากร
จิรโรจน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
677
รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษีต่างๆ ให้คำปรึกษาทางด้านบ
รับปิดงบการเงิน ยื่นภาษีต่างๆ และนำส่งเช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 1 3 53 รับวางระบบบัญชี จัดทำใบสำคัญรับและจ่าย จัดทำ ภ.ง.ด. 50 51วางแผนภาษี
Aor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
548
รับทำบัญชีอิสระ เริ่มต้น 2,000 บาท /เดือน
รับทำบัญชีอิสระ เริ่มต้น 2,000 บาท /เดือน จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 รายเดือน ยื่นประกันสังคม บริการคีย์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า บริการทำบัญชีให้กับร้านค้าออนไลน์
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี วางระบบบัญชี
ดิฉันมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงินมากว่า 20 ปี • รับทำบัญชีบริษัท,ห้างหุ้นส่วน,บุคคลธรรมดา • รับวางระบบบัญชี • รับจดทะเบียน จัดตั้ง,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน • รับจดทะเบียน เลิก และชำระบัญชี นิติบุคคล • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรต่างๆ ดิฉันหวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา คงได้มีโอกาสรับใช้ท่านเจ้าของกิจการนะคะ ดิฉันจะทำงานให้ดีที่สุดค่ะ / ขอบคุณค่ะ
ป๊อก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
272
รับคีย์ข้อมูล,เอกสารบัญชี,พิมพ์งาน อย่างมืออาชีพ
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชี เอกสารสำคัญของบริษัท พิมพ์งาน และยังรับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
wee
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
75
รับวางระบบบัญชี, ปิดงบรายเดือน, รายปี
รับจัดวางระบบบัญชี (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยื่นแบบภาษีและปิดงบรายเดือน - บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี Bookkeeping - รายงานแยกประเภท รายงานสินทรัพย์ รายงานเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - แบบภาษีภงด 1,3,53 - แบบภาษีภงด 54, ภพ.36 (กรณีการจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ) - รายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภพ.30) - รับทำการคำนวณเงินเดือน ยื่นแบบภงด 90,91 ปิดงบรายปี ภงด 50/ ประมาณการภงด 51
ตั่ว การบัญชี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
124
รับทำบัญชี วางระบบบัญชี
- รับทำบัญชี วางระบบบัญชี - สอนการใช้ Express ทำบัญชี - ปิดงบการเงิน - ยื่นภงด.1,3,53 - ยื่นภาษีภพ.30 (vat) - ยื่นประมาณการครึ่งปี ภงด.51 - ยื่นภาษีประจำปี ภงด.50 - ยื่น E-filing กรมพัฒนาธุกิจ - เซ็นผู้ทำบัญชีได้ พร้อมจัดหาผู้สอบบัญชี ราคาเป็นกันเอง Tel. 092-0107392 ID line : donut.tru
Do Nut
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
341
รับทำบัญชี ภาษีต่างๆให้คำปรึกษาธุรกิจ ปิดงบการเงิน
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน วางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ปรึกษาธุรกิจ วางระบบบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา
ดล
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
219
รับทำบัญชี จ.เชียงราย (ทั่วประเทศ)Tel.082-881-3551
รับทำบัญชีอิสระ เริ่มต้น 2,000 บาท /เดือน - จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด - บริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 รายเดือน - บริการชำระภาษีผ่าระบบ RD e-Filing - ยื่นประกันสังคม - บริการชำระภาษีผ่าระบบ RD e-Filing ค่าบริการขึ้นอยู่ที่ปริมาณงาน และขนาดกิจการ
ชลินทรา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
495
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน โดยผู้ทำบัญชี CPD
* รับทำบัญชี * ปิดงบการเงิน * ยื่นแบบภาษีบุคคล (90,91,93,94) * ยื่นแบบภาษีนิติบุคคล (1,2,3,53,54,30,50,51) * ยื่นแบบประกันสังคม-แจ้งคนเข้า-ออก * ผู้รับจ้างขึ้นทะเบียน CPD * ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี * สอนทำบัญชี-ปิดงบการเงิน * รับจดจัดตั้ง หจก. 2,500฿ / บจก. 6,500฿ * แก้ไขวัตถุประสงค์ * คัดสำเนาหนังสือรับรอง * บริการอื่นๆ
Supawadi Tubtim
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
585
รับทำบัญชี, งานตรวจสอบ และธุรกรรมทุกชนิดกับกรม
ทำงานบัญชีทั้งระบบมากว่า 10 ปี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเรียบร้อย มีประสบการณ์ทั้งทางด้านธุรกิจผลิตและจำหน่าย, ซื้อมา-ขายไป, ธุรกรรมต่างประเทศ,ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, BOI, ห้างหุ้นส่วน, บริษัททั้งขนาดใหญ่และSMEs, ร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของบัญชี ภาษี และการเงิน รวมไปถึงการวางแผนภาษี จัดงบประมาณ ตลอดจนออกงบการเงินพร้อมวิเคราะห์ ทั้งรายเดือนและรายปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากร เป็นต้น ตลอดจนสามารถจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีตามงบประมาณได้ด้วย
น้ำตาลทราย
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
491
บริการรับทำบัญชีครบวงจรวางระบบบัญชีและให้คำปรึกษา
จัดทำบัญชีครบวงจร ด้วยโปรแกรมทางบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชีและสามารถออกงบการเงิน ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเรียบร้อย จัดหาผู้สอบบัญชี ราคาอยู่ที่งาน
ผู้ทำบัญชีอิสระ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
425
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต