บัญชี หาฟรีแลนซ์บัญชี ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับทำบัญชี ยื่นภาษี คีย์ข้อมูล บันทึกบัญชี
รับทำบัญชี ยื่นภาษี คีย์ข้อมูล บันทึกบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนจัดตั้ง ปิดงบรายเดือน/รายปี บันทึกบัญชี ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย เปิดบิล วางบิล ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นภาษี ภงด.
เกศิณี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
516
รับทำบัญชีอิสระ เริ่มต้น 2,000 บาท /เดือน
รับทำบัญชีอิสระ เริ่มต้น 2,000 บาท /เดือน จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 รายเดือน ยื่นประกันสังคม รับต่อVisa , Workpermit
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร
ชำนาญงานด้านบัญชีครบวงจร ทั้งด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการวางระบบบัญชี ด้วยประสบการณ์ในสายงานบัญชีกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ทำงานทั้งในสำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต และยังมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 4 ปี
ทรรศนะ สาระสินธุ์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
909
งานดีมีคุณภาพ โดยมืออาชีพ ประสบการณ์ Big4
บริการจัดทำบัญชีและภาษี บริการวางรูประบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน Work flow งานตรวจสอบภายใน Implementโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปให้เป็นERP บริการจัดการงานสำนักงานอื่นๆ แล้วแต่ตกลง
Panatsorn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
768
จดทะบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - จดทะเบียนขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์ - ขอรหัสยื่นงบการเงินออนไลน์ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง, แจ้งพนักงานเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล - รับทำบัญชีอิสระ (ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน) - ให้คำปรึกษาเรื่อง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและด้านภาษี
Nut
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
294
รับทำบัญชี และ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เริ่ม 2,500!!!
รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ ขอบเขตงานบริการ ด้านการบันทึกบัญชี - รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึก บัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัด เป็นชุด พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินและจัดเก็บเป็นรายเดือน มีกำหนดส่งทุกเดือนตามที่ตกลง - ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี - วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการ บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุง บัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด - บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบ Express ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - บริการรับทำข้อมูลสินค้าคงเหลือเป็นรายเดือน ด้านประกันสังคมและอื่นๆ - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทด แทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1) - บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น) - เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพา กร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ - วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง - ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ . อัตราค่าบริการต่อเดือน เริ่มต้น 1,500 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของประเภทธุรกิจ ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) - จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) - จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40) - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน ประจำปี - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91) - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3), E-Filling - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของ ท่าน - ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ - จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ​ ​
Prinda.KT
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
248
รับงานบัญชี ปิดงบการเงิน ภพ.30, ภงด.1-3-53
บันทึกบัญชี ปิดบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบ จัดทำภาษีของกรมสรรพากร
จิรโรจน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
274
รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษีต่างๆ ให้คำปรึกษาทางด้านบ
รับปิดงบการเงิน ยื่นภาษีต่างๆ และนำส่งเช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 1 3 53 รับวางระบบบัญชี จัดทำใบสำคัญรับและจ่าย จัดทำ ภ.ง.ด. 50 51วางแผนภาษี
Aor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
195
รับงาน Excel ทุกชนิด อยากได้อะไรบอกได้ค่ะ
สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการจัดข้อมูล นำมาใช้ประโยชน์ให้งานขึ้น แม่นยำ
วัลลภา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
481
พื้นที่รวบรวม นักบัญชี ผู้ทำบัญชี หรือ Accountant ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ที่ต้องการหางานอิสระ งานฟรีแลนซ์ และสามารถบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่กำลังมองหานักบัญชี ให้ทำและตรวจสอบ บัญชี ให้กับบริษัท สามารถหาได้จากช่องทางนี้เลย
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร โดย Auditor
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร รวมถึงการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน โดยทีมงาน Auditor ผู้มีประาบการณ์ในด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี
W_Auditor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
380
รับทำบัญชี, งานตรวจสอบ และธุรกรรมทุกชนิดกับกรม
ทำงานบัญชีทั้งระบบมากว่า 10 ปี ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีเรียบร้อย มีประสบการณ์ทั้งทางด้านธุรกิจผลิตและจำหน่าย, ซื้อมา-ขายไป, ธุรกรรมต่างประเทศ,ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, BOI, ห้างหุ้นส่วน, บริษัททั้งขนาดใหญ่และSMEs, ร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งในเรื่องของบัญชี ภาษี และการเงิน รวมไปถึงการวางแผนภาษี จัดงบประมาณ ตลอดจนออกงบการเงินพร้อมวิเคราะห์ ทั้งรายเดือนและรายปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตลอดจนสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากร เป็นต้น ตลอดจนสามารถจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีตามงบประมาณได้ด้วย
น้ำตาลทราย
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
202
บริษัท โบนัส แอคเคาท์ทิ่ง เซอร์วิส (999) จำกัด
ให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน ( ทีมงานมากประสบการณ์ ) ขอบเขตของงานบริการรับทำบัญชี 1. ให้บริการจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ฯลฯ 2. ให้บริการต่อ Work permit , Visa ฯลฯ 3. ให้คำแนะนำด้านบัญชี - ภาษีอากร และ ให้บริการวางระบบบัญชี เพื่อช่วยควบคุมการรวบรวมหลักฐานการบันทึกบัญชีที่ ถูกต้องตามหลักกฏหมายภาษีอากรให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี เพื่อการควบคุมภายในที่ดี 4. วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากรกำหนด 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี 6. บริการงานทางด้านภาษีอากร เช่น จัดทำแบบ ภงด.1,3,53 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรประจำเดือน 7. ให้บริการยื่นแบบประกันสังคม 8. บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ 9. จัดทำประมาณการกลางปี ภงด.51 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรในเดือนสิงหาคมของทุกปี 10. จัดทำงบการเงินประจำปีและเอกสารประกอบงบเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร *** เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในกรณีถูกสรรพากรเชิญพบ และชี้แจงสรรพกรแทน***
Prapan Prathumvan
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
261
รับทำบัญชีอิสระ
วางแผนภาษี ตลอดจนปิดงบการเงิน
เฟิร์ส
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
17
รับทำบัญชี บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,บุคคลธรรมดา
• รับทำบัญชี บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,บุคคลธรรมดา • รับจดทะเบียน จัดตั้ง,บริษัท,ห้างหุ้นส่วน • รับจดทะเบียน เลิก และชำระบัญชี นิติบุคคล • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีอากรต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพวงผกา จันทร์สุข ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง ติดต่อ โทร. 099-150-9988 LINE. chansuk75 E-MAIL. c.puangpaka@hotmail.com
พวงผกา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
158
รับทำบัญชี
สุริ การบัญชี รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี จดทะเบียนบริษัท/ห้างฯ เปิดทำการทุวันจันทร์ - วันเสาร์ (หยุดทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนและวันอาทิตย์) เวลา 8.30 - 17.30 ที่อยู่ 264/1 หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 สนใจติดต่อ โทร.097-1574807 Line Id. suri.acc E-mail.suriacc.cri@gmail.com
สุริ การบัญชี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
77
รับจัดทำบัญชี จัดทำแบบภาษี รายเดือนและรายปี
1. จัดทำ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 พร้อมนำยื่นกรมสรรพากร 2. จัดทำ ภ.พ. 30 รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมนำยื่นกรมสรรพากร 3. จัดทำบัญชี ปิดบัญชีประจำปี จัดทำประมาณการกลางปี (ภ.ง.ด. 51) 4. จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 แบบนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจ
Phanita
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
86
คุณดูแลลูกค้า แล้วให้เราดูแลบัญชีของกิจการให้คุณ
มากกว่าทักษะทางบัญชี แต่ยังมีความรู้ทางด้านธรุกิจ ประสบการณ์: นักบัญชีประจำบริษัทมหาชน และบริษัทต่างชาติในประเทศไทย / ผู้จัดทำบัญชีธุรกิจ SME / นักวางแผนการตลาดประจำบริษัทต่างชาติในประเทศไทย
YuuSwpee
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
109
รับทำบัญชีอิสระ ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท/เดือน
บริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 รายเดือน ยื่นประกันสังคม บริการรับทำบัญชีออนไลน์หรือจัดทำเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ธุรกิจขนาดเล็กถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ทำงานไว ตอบเร็ว มีคุณภาพ
ยื่นแบบสรรพากร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
200
รับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เคลม 19ทวิ
รับทำ-ตรวจสอบบัญชี รับวางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ยื่นภาษี ประกันสังคม สอนทำบัญชีด้วย Express ขอคืน 19 ทวิ สอบถามและปรึกษา ฟรี!
Pakwarin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
86
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทำรายงานการประชุม
ปรึกษาฟรี !! บริการคัดหนังสือรับรอง / รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้า / แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท โดยการจดทะเบียน ประสานงานกับหน่วยงานราชการให้ บริการจด / ประกันสังคม / จดทะเบียน พาณิชย์ (DBD), กรมสรรพากร, ประกันสังคม / ทำตรายาง / นามบัตร / แผนที่ / ประกาศหนังสือพิมพ์ / ทำรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีสำหรับบริษัท หรือ หจก.
nam
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
144
รับทำเเละปรึกษาด้านบัญชีเเละภาษีอากร
สามารถออกงบเเสดงฐานะการเงิน จัดทำ Company Profile จดทะเบียนเปลี่ยนเเปลงนิติบุคคล เเละอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีภาษีอากร ในราคาที่ท่านสามารถจ่ายได้ ลองมาคุยเเละปรึกษากันครับ
PATOMPON.SW
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
129
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต