รับทำเว็บWordpress ดูแลเว็บไซต์บริษัท

อาทิตย์ ทำเว็บไซต์ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม

ผลงานของ อาทิตย์

เว็บ Opencart เกี่ยวกับร้านขายตุ๊กตา

เว็บ Opencart เกี่ยวกับร้านขายตุ๊กตา

Project จบ : โปรแกรมตารางสอนของสถาบันกวดวิชา

Test ระบบ : http://thaistd.96.lt/index.php/ Id : admin password : 1234 เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนของสถาบันกวดวิชามากมาย แต่ส่วน ใหญ่จะอยู่ในรูปแบบโปรแกรมติดตั้งทั่วไป ทาให้เกิดข้อจากัดหลายอย่าง เช่นการต้องติดตั้งโปรแกรม ต่างๆถึงจะสามารถใช้โปรแกรมได้ แต่ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท และมี ความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์อย่างมาก ทาให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปได้อย่าง รวดเร็ว ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตนี้ทาให้เกิดการประมวลผลข้อมูล และการค้นหาข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่แห่งใดก็สามารถ ที่จะใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตได้ตามความต้องการของผู้ใช้ตลอดเวลา การพัฒนา Web Application ระบบการลงทะเบียนของสถาบันกวดวิชา พัฒนาขึ้น เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจกวดวิชา ส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลด้วยสมุดบันทึกหรือเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ มีการทาให้ปฏิบัติงานผิดพลาดบ่อยครั้ง ข้อมูลผิดพลาด เพราะการจดบันทึกข้อมูล หรือไม่ได้ ตรวจสอบ ข้อมูลสูญหาย และไม่มีการจัดเก็บที่ดี นอกจากนี้หากมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจานวนมากจะ ทาให้การลงทะเบียนล่าช้า จึงจาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องมือเข้ามาช่วยในการทางานครั้งนี้ หากไม่นาเครื่องมือและเทคโนโลยีมาช่วย ก็ย่อมส่งผลให้การทางานอาจจะล่าช้าและมีโอกาสผิดพลาด ได้สูง เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนามาพัฒนา เป็น Web Application ระบบการลงทะเบียนของสถาบันกวดวิชา โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นช่วยให้การดาเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา และน่าเชื่อถือ ระบบการลงทะเบียนของสถาบันกวดวิชา มีขอบเขตระบบต่างๆดังนี้ 1.ระบบจัดการผู้ใช้งานระบบ 1.1 บันทึก / แก้ไข / เพิ่ม / ลบ ผู้ใช้งานระบบ 1.2 กาหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 1.3 จัดการข้อมูลทั่วไปผู้ใช้งานระบบ 2.ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ 2.1 ตั้งชื่อของสถาบัน 2.2 แก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของสถาบัน 3.ระบบการชาระเงิน 3.1 จัดการการชาระเงินได้ 3.2 สามารถออกใบเสร็จได้ 3.3 สามารถยกเลิกใบเสร็จได้ 4.ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน 4.1 เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้เรียน 4.2 สามารถพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เรียนเพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้งานต่าง ๆ 5.ระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 5.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเบื้องต้นและค่าสอนรายครั้ง 5.2 สามารถพิมพ์บัตรประจาตัวอาจารย์เพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้งานต่างๆ 6.ระบบจัดการข้อมูลรายวิชา 6.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ วิชาเรียน และกาหนดวันเริ่มเรียน วันสิ้นสุด การเรียน จานวนผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา 7.ระบบลงทะเบียนเรียน 7.1 สามารถลงทะเบียนให้กับผู้เรียนได้ 7.2 สามารถยกเลิกหรือแก้ไขวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนได้ 7.3 สามารถออกใบเสร็จให้กับผู้เรียนได้ 3 8.ระบบค้นหา 8.1 ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน 9.ระบบรายงาน 9.1 สามารถรายงานรายชื่อผู้เรียนเข้าอบรมในแต่ละรายวิชา 9.2 สามารถรายงานสรุปจานวนผู้เรียนในรายวิชาที่เปิดสอน 9.3 สามารถรายงานการลงทะเบียนประจาวัน 9.4 สามารถรายงานรายได้ต่อรายวิชา 9.5 สามารถรายงานรายได้ประจาวัน รายได้ประจาประจาเดือนและ รายได้ประจาปี 10.ระบบจัดการห้องเรียน 10.1 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ห้องเรียนได้ 10.2 สามารถดูตารางห้องว่าง/ห้องถูกใช้เรียนในวัน/สัปดาห์/เดือน ที่ กาหนดได้ 10.3 สามารถดูรายละเอียดวิชาของห้องที่เลือกได้ 11.ระบบแบ่งผู้ใช้เป็น 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ(เจ้าของกิจการ) 11.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 11.1.1 สามารถใช้งานระบบการชาระเงินได้ทั้งหมด 11.1.2 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้เรียนได้ทั้งหมด 11.1.3 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งหมด 11.1.4 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลรายวิชาได้ทั้งหมด 11.1.5 สามารถใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนได้ทั้งหมด 11.1.6 สามารถใช้งานระบบค้นหาได้ทั้งหมด 11.1.7 สามารถใช้งานระบบรายงานได้เพียงบางส่วนดังนี้ 11.1.7.1 สามารถรายงานรายชื่อผู้เรียนเข้าอบรมในแต่ ละรายวิชา 11.1.7.2 สามารถรายงานสรุปจานวนผู้เรียนในรายวิชาที่ เปิดสอน 11.1.7.3 สามารถรายงานการลงทะเบียนประจาวัน 11.1.8 สามารถใช้ระบบจัดการห้องเรียนได้ทั้งหมด 11.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ(เจ้าของกิจการ) 11.2.1 สามารถใช้งานระบบจัดการผู้ใช้งานระบบได้ทั้งหมด 11.2.2 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบได้ ทั้งหมด 11.2.3 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้เรียนได้ทั้งหมด 11.2.4 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งหมด 11.2.5 สามารถใช้งานระบบจัดการข้อมูลรายวิชาได้ทั้งหมด 4 11.2.6 สามารถใช้งานระบบค้นหาได้ทั้งหมด 11.2.7 สามารถใช้งานระบบรายงานได้ทั้งหมด 11.2.8 สามารถใช้งานระบบการชาระเงินได้ทั้งหมด 11.2.9 สามารถใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนได้ทั้งหมด 11.2.10 สามารถใช้ระบบจัดการห้องเรียนได้ทั้งหมด

เว็บวัดพระธาตุธรรมมิกราช

ตัวระบบเป็น GCMS โดยเป็นระบบสำเร็จรูปของคนไทยและออกแบบธีม แบนเนอร์เองครับ
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับทำเว็บWordpress ดูแลเว็บไซต์บริษัท
แนวทางการบริการของเราคือเน้นสำเร็จรูปทั้งระบบ เราใช้ระบบ Outsource ทั้งระบบทำให้มีความยืดหยุ่นสูง คัดกรอง Outsource ที่มีคุณภาพที่ดีและมีความสามารถ ความรับผิดชอบ ได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการเวลาที่ดี ทำให้ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลาที่กำหนด
อาทิตย์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
661

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับทำเว็บWordpress ดูแลเว็บไซต์บริษัท โดย คุณ อาทิตย์

แนวทางการบริการของเราคือเน้นสำเร็จรูปทั้งระบบ เราใช้ระบบ Outsource ทั้งระบบทำให้มีความยืดหยุ่นสูง คัดกรอง Outsource ที่มีคุณภาพที่ดีและมีความสามารถ ความรับผิดชอบ ได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการเวลาที่ดี ทำให้ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลาที่กำหนด

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 661 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ อาทิตย์

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ อาทิตย์ เข้าสู่ระบบ
คุยกับ อาทิตย์
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ อาทิตย์ ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต